Màng khò nóng Bitumax- Insutech

BITUMAX là màng chống thấm đa năng, có thể được ứng dụng hầu hết mọi nơi ứng dụng được màng bitum biến tính khò nóng chịu ứng suất cơ học từ nhẹ đến trung bình là phổ biến, và cần hiệu suất nhiệt độ trung bình.

BITUMAX có thể được ứng dụng trong:

  • Hệ thống mái một lớp cho ứng dụng thông thường
  • Hệ thống mái hai lớp kết hợp với sợi thủy tinh gia cường BITUMAX
  • Chống thấm nhà vệ sinh và khu vực ẩm ướt bên trong các tòa nhà

BITUMAX với bề mặt khoáng được khuyên dùng cho hệ thống mái lộ thiên (không có lớp bảo vệ) cho mái không chịu giao thông hoặc chỉ chịu giao thông nhẹ.

Màng khò nóng Bitumax-  Insutech